ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับเคลื่อนบทบาทสตรียุค Thailand 4.0

วันที่ 27 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 897 คน)

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับเคลื่อนบทบาทสตรียุค Thailand 4.0  

(27เม.ย.60)ที่โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเครือข่ายของทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และจัดตั้งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค โดยครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเป้าหมายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด  ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจาก 20 จังหวัด และเจ้าหน้าที่โครงการจากส่วนกลาง รวมจำนวน 212 คน

การดำเนินงานในครั้งนี้ จะเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการบริหารโครงการและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนบทบาทสตรีในยุค Thailand 4.0  แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกองทุน  การบริหารจัดการกองทุน  เทคนิคการวิเคราะห์และเขียนโครงการ  การจัดตั้งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค  รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และแผนปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ. ศ.2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจเละด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรสตรี พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีให้ดีขึ้น

…ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว