ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก พร้อมตัวแทนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 22 เครือข่าย ยื่นหนังสือต่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้ยกเลิกการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อปกป้องสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภคป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 913 คน)

                     เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ยื่นหนังสือคัดค้านสารเคมี เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข
                     วันนี้ 19 กันยายน 2560 ที่ห้องโถงชั้น 1 หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายสุเมธ ปานจำลอง ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก พร้อมตัวแทนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 22 เครือข่าย ยื่นหนังสือต่อนางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้ยกเลิกการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อปกป้องสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภคป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ให้มีการเพิกถอนทะเบียนและไม่ต่ออายุทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 2 ชนิด ได้แก่พาราควอต สารเคมีกำจัดวัชพืช และให้มีการกำจัดการใช้ไกลโฟเซต สารเคมี กำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง โดยห้ามใช้ในเขตชุมชน พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งน้ำ
                   นายสุเมธ ปานจำลอง ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กล่าวว่า ตนพร้อมเครือข่ายเกษตรกรทางเลือก 22 เครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม ได้นำหนังสือเข้ายื่นต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง ทั้ง 3 ชนิด เพื่อคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน พร้อมกันนี้ก่อนเข้ายื่นหนังสือตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรรม ได้ร่วมร่วมเสวนา ขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร พร้อมกำจัดการใช้ไกลโฟเสตในพื้นที่สูงและพื้นที่ต้นน้ำ บริเวณแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่สาธารณะ/เขตชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เปราะบาง ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดมีการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาพื้นที่อาหารปลอดภัย โดยมีกลไกความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน สร้างกลไกการทำงานใหม่ ให้มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ไม่มีสลาก ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี เพื่อปกป้องสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภคป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดมหาสารคามต่อไป                       
                                             ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว