ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
รายงาน : มหาสารคาม ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร พร้อมเติมเต็มภูมิปัญาท้องถิ่น ผลักดันเกษตรกรสู่เป้าหมาย สมาร์ทฟาร์มเมอร์

วันที่ 12 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 564 คน)

รายงาน : มหาสารคาม ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร พร้อมเติมเต็มภูมิปัญาท้องถิ่น ผลักดันเกษตรกรสู่เป้าหมาย สมาร์ทฟาร์มเมอร์

ผลผลิตมีคุณภาพ ต้นทุนการผลิตลดลง และยังมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นความต้องการของเกษตรกรยุคใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทางการเกษตร  กิจกรรมในโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จึงเป็นความหวังของเกษตรกร จาก จ.มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และมุกดาหาร ที่มาหาความรู้เพิ่มเติมจากแปลงเกษตรสาธิต และได้เรียนรู้รายละเอียด ลึกไปจนถึงขั้นตอนลงมือ ฝึกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

นายอิทธิพล ไชยวุฒิ เกษตรกร จ.ร้อยเอ็ด บอกว่า การฝึกเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย ตรงกับสิ่งที่ต้องการเติมเต็มให้กับสวนกล้วยหอม ในไร่นาสวนผสม ได้เข้าใจวิธีขยายต้นพันธุ์ที่ปลอดโรค ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดี และยังสามารถขยายพันธุ์กล้วยรองรับการจำหน่ายต้นพันธุ์ได้ด้วย

"ปัจจุบันที่สวนของตนเองมีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เป็นสวนกล้วย 1 ไร่ ที่เหลือเป็นสวนผสมและเพาะเลี้ยงเห็ด มาเรียนรู้ที่ศูนย์ส่งเสริมฯ ได้เรียนรู้หลายอย่าง เช่นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย โดยกล้วยถือว่ามีปัญหามาก เพราะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดไม่ได้ แต่ขยายพันธุ์ได้ด้วยหน่อ แต่การแยกหน่อเอาพันธุ์มาปลูกมีสิทธิ์จะได้พันธุ์ที่ติดโรคกับหน่อกล้วยมาด้วย ซึ่งการขยายพันธุ์หน่ออีกวิธีหนึ่งคือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย การมาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ได้รู้ว่า จะทำให้ต้นพันธุ์ให้มีลักษณะปลอดภัย ปลอดโรค สามารถทำได้ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และจะสามารถขยายพันธุ์ออกไปได้เรื่อยๆ โดยตอนนี้ที่สวนของตนเองก็ขายผลผลิตเฉพาะผลกล้วย แต่พอมาเรียนรู้ตรงนี้แล้ว ในอนาคตตั้งใจจะขยายพันธุ์หน่อกล้วยขายด้วย เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด ในตลาดปัจจุบันขายหน่อกล้วยต้นละ 50 บาท ซึ่งวิธีเพาะเนื้อเยื่อได้ทั้งปริมาณและคุณภาพด้วย”

นายมงคล คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมฯ มีพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ ความท้าทายของศูนย์ฯ คือ ต้องตอบโจทย์ของเกษตรกรในยุคปัจจุบัน และวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้ได้ เทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่ด้านการเกษตร จึงถูกนำมาใช้ทดสอบและสาธิต ทั้งในห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงแปลงเกษตรและพันธุ์พืชหลายชนิด เพื่อผลักดันเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างสมบูรณ์แบบ

"กิจกรรมที่ทำดำเนินการภายในศูนย์ส่งเสริมฯ เป้าหมายลักคือต้องการให้เจ้าหน้าที่เป็นสมาร์ทออฟฟิซเซอร์ เพื่อนำไปสู่เกษตรกรยุคใหม่คือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ต้องการให้เกษตรกรนำปัจจัยการผลิตที่ผลิตขึ้นภายในศูนย์ส่งเสริมฯไปประยุกต์ใช้ในแปลงของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด คือ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับเกษตรกรเอง และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรทั่วไป อย่างเช่นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะทำให้ได้พันธุ์ที่ตรงกับลักษณะพันธุ์เดิม คือ มีผลผลิตสูง ต้านทานโรคและแมลง เหมาะสมกับพื้นที่”

            นายสัญญา พันดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ สนง.เกษตร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร กล่าวว่า หลักสูตรถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรยุคใหม่ เน้นทั้งภาคทฤษฎี เติมเต็มภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน และการลงมือทดลองปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในด้านการเพาะปลูกอ้อย กล้วย และไม้ผลอื่นๆ รวมถึงการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยเพิ่มจุดแข็งให้กับเกษตรกร ที่กำลังก้าวสู่ความเป็นเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์

"จากการลงพื้นที่ไปส่งเสริมเกษตรกร พบปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือ เกษตกรมีความต้องการพันธุ์พืชที่จะนำไปเพาะปลูกและขยายพันธุ์ แต่ปัจจัยการผลิตที่หน่วยงานมีอยู่จำกัด จึงสนับสนุนให้เกษตรกรได้ไม่เพียงพอ การมาเรียนรู้ในครั้งนี้ เกษตรกรก็จะนำไปแก้ปัญหาเรื่องการขยายพันธุ์พืชได้ เช่น การขยายพันธุ์หน่อกล้วย หากเกษตรกรต้องการปลูกจำนวนมากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็จะช่วยให้ขยายพันธุ์ได้เพียงพอ ช่วยลดต้นทุนการซื้อพันธุ์และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดมหาสารคาม นับเป็นอีกหนึ่งกลไกภาครัฐ ในการขับเคลื่อนด้านการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ที่กำลังเร่งรัด เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยดูแลเกษตรกรให้มีรายได้เหมาะสม ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเกษตรกรดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

...ชัยชนะ แดงทองคำ...ส.ปชส.มหาสารคาม/รายงาน  นรกรานต์ นศ.ฝึกประสบการณ์ สพล.ชัยภูมิ/ภาพ