ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
โครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 15 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 1051 คน)

          โครงการไทยนิยมยั่งยืน คือ การใช้หลัก "ประชารัฐ" มุ่งเน้นการทำประชาคม และประสาน การบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงภายใต้กรอบหลักการในการดาเนินงาน 10 เรื่องสำคัญได้แก่ 1) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2) คนไทยไม่ทิ้งกัน  3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4) วิถีไทยวิถีพอเพียง 5) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ และกฎหมาย 6) รู้กลไกการบริหารราชการ  7) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8) รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ (10) งานตามภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงาน (Function)
          นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจว่าในปี 2561 นี้ เป็นปีที่รัฐบาลลงไปสู่ฐานราก เพื่อช่วยประชาชนทั่วประเทศ โดยโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนั้น จะเป็นตัวชี้ว่าประชาชนคนไหนคือคนที่มีรายได้น้อยตามที่มีรายชื่อระบุมาแล้ว 11.4 ล้านคน ทั่วประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พยายามลงพื้นที่ไปในจังหวัดที่พบปัญหา โดยล่าสุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน และในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะลงพื้นที่ในจังหวัดตราด เพื่อปลดอกปัญหาที่เป็นอุปสรรคและต้องได้รับการแก้ไข สร้างศักยภาพให้ทั่วทุกจังหวัดโดยอาศัยคณะกรรมการระดับประเทศ  จังหวัด ตำบล เข้าไปขับเคลื่อนกับประชาชน ส่วนจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นาย เสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกับประชาชนในโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยดูว่าภายในจังหวัดมหาสารคามนั้น มีเรื่องใดที่ต้องแก้ไขเพื่อให้รัฐบาลส่งทีมลงไปช่วยยกระดับให้เกิดรายได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเริ่มในวันที่9 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ 
          นาง วิรัส อาดี ประชาชนทั่วไป (ชาวนา) พูดถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า โครงการนิยมไทยยั่งยืนนี้ เป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นโครงการที่ช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างชาวไร่ชาวนา  มีราคาผลผลิตด้านการเกษตรที่ดีขึ้น ทำให้มีเงินในการใช้จับจ่ายใช้สอยและมีอาชีพได้ประกอบในอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป
          อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะสอดคล้องกับโครงการประชารัฐเพราะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประชาชน เอกชน มหาวิทยาลัย ประชาสังคม จะเข้ามาทำงานร่วมกันโดยจะมีคณะทำงานระดับพื้นที่ทั่วประเทศมาถึง 7,463 ทีม โดยต้องการคนในพื้นที่เพราะจะรู้ปัญหาของตัวเองดี ส่วนคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมานี้เป็นกรรมการที่คอยวางกรอบ ส่วนกรรมการที่จะตอบโจทย์ได้ดีคือระดับจังหวัด ระดับตำบล ซึ่งเชื่อว่ากลุ่มคนในชุมชนนั้นเองจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะทุกคนต้องการเห็นชุมชนที่ยั่งยืน

....เกวลีแสงคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สพล.ชัยภูมิ/ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว...