เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคาม ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับ จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 เน้นให้ส่วนราชการเห็นความสำคัญของการทำประชาสัมพันธ์ งานผ่านสื่อต่างๆ

วันที่ 31 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 562 คน)

วันนี้ (31 พ.ค.61) ณ ห้องประชุม 303 นายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (จังหวัดมหาสารคาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดมหาสารคาม) ได้มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ รวบรวมแผนงานโครงการด้านประชาสัมพันธ์ ที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2561 โดยนำโครงการยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด โครงการตามภารกิจของส่วนราชการ โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ปลัดจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ส่วนการประชุมครั้งนี้ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดให้ตั้งงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ ในการขอใช้งบเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสำคัญและการได้รับประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ด้าน นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า มีประเด็นในการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีจำนวน 14 โครงการ ผลการดำเนินการจนถึงปัจจุบันร้อยละ 90 คาดว่าที่เหลือจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้