เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคามจัดอบรมโครงการ/สาธิตองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร (Kick off) ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2561

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 444 คน)

                                   ที่หอประชุมอาคารเทพาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ/สาธิตองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร (Kick off) ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี 2561 ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้น้อมนำหลักการทรงงานมาจัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์เรียนรู้ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี 2561 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและบริโภคตลอดช่วงการศึกษาโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและแหล่งพันธุ์ดีสู่ชุมชน รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะทางด้านการเกษตรและสามารถพึ่งพาตนเองและนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้

                                    ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมย่อยทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย1.กิจกรรมชี้แจงสร้างการรับรู้ เข้าใจ ระหว่างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 13 โรงเรียนจาก 13 อำเภอ 2.กิจกรรมฝึกอบรมสาธิตองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านเกษตร 3. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตและ 4.การติดตาม/ประเมินผลโครงการ สำหรับในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ 2 คือการจัดอบรม/สาธิตองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร โดยมีครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน จาก 13 โรงเรียน 13 อำเภอในจังหวัดมหาสารคามเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างการรับรู้พื้นฐานของการทำเกษตรแบบผสมผสานและเห็นผลในเชิงประจักษ์ต้นแบบการทำเกษตรจริง ณ.ศูนย์สาธิตการทำเกษตรผสมผสาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเพื่อให้คณะครู นักเรียน สามารถนำไปปฎิบัติได้จริงในพื้นที่ของโรงเรียน

                                                 ภาณุวัชร คนเชี่ยว /ส.ปชส.มค.