ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้สูงอายุมหาสารคาม ร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชน สร้างความรักสามัคคี สู่ความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสองวัย

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 550 คน)

ผู้สูงอายุมหาสารคาม ร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชน สร้างความรักสามัคคี สู่ความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสองวัย

(15มิ.ย.61)ที่ห้องประชุม อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญา จากผู้สูงอายุสู่วัยเยาวชน โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา จัดโดยชมรมผู้สูงอายุตักสิลานคร เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสองวัย

          นางอร่าม จันทมูล ประธานชมรมผู้สูงอายุตักสิลานคร กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุสู่วัยเยาวชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ของโรงเรียนสังกัดเทสบาลเมืองมหาสารคาม มีจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วอทยา โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย และโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร มุ่งให้ผู้สูงอายุและเยาวชนได้พัฒนาการด้านสุขภาพกาย จิตใจและอารมณ์ เสริมสร้างสังคมที่ดีร่วมกัน ให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิรู้ที่มีอยู่ส่งต่อให้เยาชนได้ตระหนักรู้ เพื่อเป็นเยาวชนทีท่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความภูมิใจที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ถ่ายทอดภูมิปัญญา เฮือนสาม น้ำสี่ ฮิตคองของดีอีสานที่เยาวชนควรรู้ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น การไหว้ การพูดกับบุคคลต่างๆ ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำสมุดเล่มเล็กจากกระดาษที่เหลือใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ได้ การผลิตเหรียญโปรยทาน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซักถามระหว่างผู้สูงอายุกับเยาวชน ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน

          ....ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว