ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม ขอเชิญเกษตรกรไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

จ.มหาสารคาม  ขอเชิญเกษตรกรไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

        นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศกำหนด          วันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทดแทนคณะกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับเลือกตั้ง จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอความเห็นนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และการฟื้นฟู     และพัฒนาอาชีพเกษตรกร ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  เป็นการเลือกตั้งพร้อมกัน      ทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในภูมิภาคที่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีผู้สมัครทั้งหมดจำนวน 32 คน  มีผู้แทนเกษตรกรได้  7  คน  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 – 7   จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

         ทั้งนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร มีสถานะเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีจากสำนักงานงบประมาณ

        จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้มีสิทธิ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรให้มากที่สุด   โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้สิทธิ กากบาท (X) เพียงเบอร์เดียว  หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ให้มากที่สุด  และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้  อำเภอท้องที่และหน่วยเลือกตั้งที่กำหนด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม    โทร. 0 43 - 777465

 

 สุจิตรา ค้าเจริญ/ข่าว