เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
กศน.มหาสารคาม ปลูกจิตสำนึกจัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป้องกันและเฝ้าระวังนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด

วันที่ 11 มิ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

       กศน.มหาสารคาม ปลูกจิตสำนึกจัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ป้องกันและเฝ้าระวังนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด

        10/6/62 ที่ห้องประชุม สนง.การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม    นายนที มนตริวัต รองผวจ.มหาสารคาม เป็นประธาน  เปิดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รุ่นที่3 กลุ่มโซนตักสิลา ซึ่งจัดโดยสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม(กศน.) โดยมี นายจักรกริช บุญเดช ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน

       สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้กําหนดมาตรการป้องกันให้กับเด็กและเยาวชน ก่อนวัยเสี่ยง โดยให้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็น ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (รุ่นที่ 3 )ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อให้นักศึกษา กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และรับทราบถึงโทษของยาเสพติด  , เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา , เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการนําไปพัฒนา และสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา

การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ,สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ , สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม , ตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษา กศน. รุ่นที่ ๓ กลุ่มโซนตักสิลา ประกอบด้วย กศน.อําเภอเมืองมหาสารคาม , กศน.อําเภอกันทรวิชัย , กศน.อําเภอแกดํา รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน

ภาณุวัชร : ข่าว /ศตวรรษ : ภาพ