ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาสารคาม รับมอบหน้ากากอนามัย จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งมอบให้กลุ่มเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 13 อำเภอ รวม 16,000 ชิ้น

วันที่ 2 เม.ย. 2563 )

มหาสารคาม รับมอบหน้ากากอนามัย จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งมอบให้กลุ่มเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 13 อำเภอ รวม 16,000 ชิ้น

 วันนี้ (2 เมษายน 2563) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณโถงหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายทำเนียบ แสงชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรับมอบหน้ากากอนามัยที่กระทรวงมหาดไทยจัดส่งให้จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 16,000 ชิ้น จากไปรษณีย์ไทย ที่ทำการจัดส่งมาถึงในเช้าวันนี้ ก่อนที่จะจัดส่งให้กลุ่มเสี่ยงทั้ง 4 กลุ่ม ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ

             ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับหน้ากากอนามัย โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการตรวจรับหน้ากากอนามัยจ่าจังหวัดมหาสารคาม เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการรับมอบหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์จากคณะกรรมการรับมอบหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ก่อนทำการแจกจ่าย ส่งมอบหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ให้แก่คณะกรรมการรับมอบหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ ตามบัญชีและแผนการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์ จัดทำเอกสารการรับ-แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเวชภัณฑ์โดยมีการลงชื่อรับ – มอบให้ชัดเจน และคณะกรรมการรับมอบหน้ากากอนามัย และเวชภัณฑ์จาก ทั้ง 13 อำเภอและนำไปจัดสรรให้กับกลุ่มเสี่ยง ดังนี้ กลุ่มที่1. ผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วย(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและอสม.) รวม 11,844 ชิ้น กลุ่มที่2.  ผู้ที่ปฎิบัติงานใกล้ชิดประชน เช่น สำนักงานทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม และส่วนย่อย  สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  โรงพยาบาลแลศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมหาสารคาม รวม 320 ชิ้น กลุ่มที่ 3.ผู้ปฎิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานเก็บขยะ และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานจุดตรวจ รวม 1,144 ชิ้น กลุ่มที่ 4. ทั้ง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปาะบาง เช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้มีโรคประจำตัว และผู้พิการ ทั้ง 13 อำเภอรวม 2,692 ชิ้นโดยไม่ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด

โดยในส่วนจังหวัดมหาสารคามได้รับการจัดสรรเป็นจำนวน 16,000 ชิ้น โดยมีแผนการจัดสรรแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฯ ที่ได้รับการจัดสรรให้เหมาะสม โดยปรับเกลี่ยตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและจัดทำเอกสารการรับ – แจกจ่ายหน้ากากอนามัยฯ ให้ชัดเจนถูกต้องในทุกระดับและสามารถตรวจสอบได้

ภาณุวัชร-ข่าว/อนิรุธ-ภาพ

https://www.facebook.com/pg/prd.sarakham/photos/?tab=album&album_id=1377501649104953&__xts__%5B0%5D=68.ARAXUnn6li6RuKYTyyExDu2LsdEjeviXCZ8hJyZ9WtmR9PuihH0V66f2vdBeW6JXbY4UpI1YqvBKbbcTNnekLyKcxNjsFX4MNEz1jZFHdBHdaqYF3c4bU-vK_1ei-ffNFl_ZohjjaX0Jb9hcHjbHUiKwk7tkE3vje0FLkOFzhGtgsbxE-ULJ-klfCXNH2cWilS15TwtmcAWlJUhRpcSKVJYNn4JZw_xbgqdITscABbYLHzaGBoVrvW3zd1UF-BcJaqYVTovxSlIIhZy7NVptN1JzfuuA0iXR-7W1Fa9Ypy_IqHBlT01eJQtVN7YbvP_gQhPwH1t5WDfDyVOEc8cKt9c-5JIhwfXnZwrg8_pYZLHL3ZU1KMOeCXqXJhR5eI4HWYh8pTC7095e9hA9K3hhlSuYmDmVZDyngyFfARNcWSV5BlETxnrFqbj4e6zJMSZqW45BOqhzmRmy3eRmVYcX&__tn__=-UC-R