ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
มหาสารคาม กันโควิด-19 ออกประกาศฉบับที่3 คุมเข้มขึ้นอีกระดับ

วันที่ 2 เม.ย. 2563 )

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามออกประกาศจังหวัดมหาสารคามฉบับที่ 3 ให้ร้านจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ปิดในช่วงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. ส่วนการจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ นั้น จำหน่ายได้เฉพาะช่วงเวลา 11.00 น. - 14.00 น.จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

            ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ในบ่ายวันที่1 เมษายน 63 ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับจังหวัด อาทิ นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม   นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ ,นายธรรมนูญ    แก้วคำ ,นายพงษ์พันธ์   แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม,  นายแพทย์ภาคี   ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   นายนราธร   ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม นายภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม   โดยที่ประชุมมีมติออกประกาศจังหวัดมหาสารคามฉบับที่ 3/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แต่โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ 1.ให้ปิดสถานที่เสี่ยงหรืออาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด19 เพิ่มเติมดังนี้

1.1    ร้านจำหน่ายสินค้าทุกประเภท (ยกเว้นบริการน้ำมันเชื้อเพลิง/แกส/ร้านขายยา)ให้ปิดในช่วงเวลา 22.00น.-05.00น.ของวันรุ่งขึ้น (และยกเว้นร้านอาหารสด และอาหารแห้งให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 03.00 น.)

ทั้งนี้ ร้านสะดวกซื้อและร้านขายปลีกทุกประเภท ให้เพิ่มมาตรการช่วงเวลาเปิดบริการ โดยจัดให้มีระยะห่างลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร เช่น บริการเคาน์เตอร์ชำระเงิน เป็นต้น และจัดให้มีเจลล้างมือบริการลูกค้าบริเวณประตูทางเข้า พร้อมทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการและงดให้บริการแก่ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

1.2   ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ

1.3   ศูนย์พระเครื่อง พระบูชาและสนามพระเครื่อง   พระบูชา

1.4   ลานกีฬา สนามฝึกซ้อมกีฬาประเภท ทุกแห่ง และ สนามกีฬาทุกประเภทในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถานที่ราชการทุกแห่ง ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบปิดประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

1.5  สถานที่ที่เป็นห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

ข้อ 2 ให้งดกิจกรรมดังต่อไปนี้

2.1  การเล่นกีฬา  หรือการฝึกซ้อมกีฬาทุกประเภท ในพื้นที่สาธารณะทุกแห่ง

2.2  การประชุมหรือการชุมนุมที่เกินกว่า 2 คนขึ้นไป เพื่อการสังสรรค์ จัดเลี้ยงหรือเพื่อการบันเทิงในลักษณะเดียวกันในพื้นที่สาธารณะทุกแห่ง

2.3  การจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท  รวมทั้งบุหรี่ทุกประเภท จำหน่ายได้เฉพาะช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. ในแต่ละวัน ทั้งนี้จะบังคับใช้ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ 08.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2563 ถึง 08.00 น. วันที่ 20 เมษายน2563 ต้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558

 

**********************************************

 วิภาดา รัตนโรจนา ส.ปชส.มหาสารคาม – ข่าว