ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
เปิดอย่างเป็นทางการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับบริการและพัฒนาให้บริการรองรับการเป็นศูนย์ราชการสะดวก CECC

วันที่ 22 มิ.ย. 2563 )

เปิดอย่างเป็นทางการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับบริการและพัฒนาให้บริการรองรับการเป็นศูนย์ราชการสะดวก CECC

         22 มิถุนายน 2563 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามแห่งใหม่ โดยมี นายธรรมนูญ แก้วคำรอง นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วม 

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดตั้ง และเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ตั้งอยู่ห้อง 108 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม และมีห้องไกล่เกลี่ยสำหรับคู่กรณีในเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ที่ห้อง 202 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ปรับปรุงห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ให้มีความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการและพัฒนาให้บริการรองรับการเป็นศูนย์ราชการสะดวก CECC โดยมีกรอบภารกิจที่สำคัญอาทิเช่นการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษา/คำแนะนำ การรับเรื่องปัญหา ความต้องการของประชาชน การบริการข้อมูลข่าวสาร การบริการจากภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS โดยเฉพาะงานที่เป็นนโยบายสำคัญและการช่วยเหลือประชาชนฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ได้ 4 ช่องทางคือร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 043-777298 สายด่วน 1567 ร้องเรียนทางจดหมายหรือหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและร้องเรียนทางออนไลน์ เว็บไซต์จังหวัดมหาสารคาม www.mahasarakham.go.th  โดยเวลา 7 ปี ที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นจำนวนมากโดยมีสถิติตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จำนวน 7,695 เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาให้ยุติได้แล้ว จำนวน 7,422 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 273 เรื่อง

วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว         ส.ปชส.มหาสารคาม