ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จังหวัดมหาสารคามขอเชิญชวนร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 )

      นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกองค์กรภาครัฐที่มีความโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยจะเป็นองค์กรนำร่องที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีหลักการของสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงาน มีความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี
       หน่วยงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ  เพื่อเข้ารับการพิจารณาการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rlpd.go.th หัวข้อ องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้แจ้งจังหวัดทราบด้วย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563   ... ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทรศัพท์หมายเลข 0 4377 7320


....................
ชมพูนุช ชัยบุตร/ข่าว