ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ส่งเสริมความรู้ด้านจัดการสาธารณภัย

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 )

23 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนศรีสุขพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด "โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563” โดยมี นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วม ทั้งนี้ โครงการฯดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบองค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการแผนผังเครือข่ายการติดต่อสื่อสารให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ส่งเสริมความรู้ด้านจัดการสาธารณภัย พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

วิศิษฎ์ - ข่าว / จตุราภรณ์ - ภาพ

โหลดภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/prd.sarakham/media_set/?set=a.1447390112116106