เช็คด่วน!..รัฐปรับเงื่อนไข และคุณสมบัติ “โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่” (26/01/2564) / ศาลจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดทำการ”ศาลจังหวัดมหาสารคาม”(แห่งใหม่) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการ (26/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อที่จะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ม.ค.64) (25/01/2564) / จ.มหาสารคาม ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย หลังขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 (25/01/2564) / โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์ โครงการพระราชทาน เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ (25/01/2564) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (24 ม.ค.64) (24/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความขัดแย้ง

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 )

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความขัดแย้ง

     ที่ห้องประชุมโรงแรมเอสตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคํารองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความขัดแย้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดํารงธรรมอําเภอทุกอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ ชมรม เครือข่ายนักศึกษา ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมจำนวน 600 คน นายทําเนียบ แสงชมภู หัวหน้าสํานักงานจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความขัดแย้งศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสําหรับเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันสําหรับประชาชนทุกภาคส่วน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ทั้งนี้ที่ผ่านมาการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมหาสารคามมีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จํานวน 7,695 เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาให้ยุติได้แล้วจํานวน 7,422 เรื่อง และอยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 273 เรื่อง ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์และการให้บริการแก่ประชาชนโดยสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความขัดแย้งของประชาชนด้วยกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเสมอภาค

วิศิษฎ์-ข่าว/อนิรุธ-ภาพ