ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 )

25 มิถุนายน 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมกันจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตและการเกษตร

           นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูการเกษตร และแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปกิจกรรมการให้บริการเคลื่อนที่ ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

         การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งนี้กำหนดให้มีกิจกรรมคลินิกหลัก อาทิ คลินิกข้าว คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกกฎหมาย ส.ป.ก. คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกชลประทานคลินิกหม่อนไหม คลินิกสุขภาพคลินิกซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก คลินิกฝนหลวงและหน่วยงานภาคี นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือกและอำเภอใกล้เคียง เข้ารับบริการกว่า 480 คน พร้อมทั้งได้นำสิ่งของ พันธุ์ปลา พันธุ์พืช และการบริการจากหน่วยงานต่างๆ โดยประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการถึงตัวอำเภอหรือจังหวัด

 

จตุราภรณ์ - ข่าว / ชมพูนุช – ภาพ


โหลดภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1449172835271167&type=3