ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 )

25 มิถุนายน 2563 นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการตรวจประเมินผลงาน และคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่ อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ณ บ้านดงน้ำกิน หมู่ที่ 17 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย และ บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 3 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอ จำนวน 3 อำเภอ เพื่อแข่งขันในระดับจังหวัด

ตามที่ กรมการปกครอง ได้จัดทำแนวทางการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อมุ่งการพัฒนาความเข้มแข็งจากฐานราก ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และเพื่อให้เกิดการต่อยอดของการพัฒนาในการสร้างความเข็มแข็งให้หมู่บ้านอย่างยั่งยืน อีกทั้ง เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ขึ้น

สำหรับโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563  ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ชั้นรางวัล  คือ ระดับระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค โดยในระดับจังหวัด จะแบ่งชั้นรางวัลจังหวัดละ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

ภาณุวัชร-ภาพ/ข่าว

 

โหลดภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1449397921915325&type=3