ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มหาสารคาม นำสื่อฯ ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนการใช้งบประมาณการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในจังหวัดฯ

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 )

               ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เร่งสร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งการใช้งบประมาณที่รัฐบาล ได้จัดสรรให้กับหน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีในเขตตรวจราชการ 18 เขต รวม 900 ล้านบาท

               วันนี้ (29 มิ.ย.63)  สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มหาสารคาม นำสื่อมวลชน ด้านวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี และหนังสือพิมพ์ ส่วนกลางและท้องถิ่น และสื่อโซเซียล ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกคลองโซงโลง  บ้านหนองบัวแปะ หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีขนาดกว้าง 37 เมตร  ยาวเฉลี่ย 70 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1.1  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,815 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 500,00 บาท

               นายพิสิฐ อัปมาเทา ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวแป กล่าวว่า ประชาชนบ้านหนองบัวแปะ ได้รวมกลุ่ม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปัจจุบันสมาชิกประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ในการปลูกหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมเนื่องจากต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำคลองโซงโลง ซึ่งมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอตลอดทั้งปี ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมประสบปัญหา ไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์เส้นไหมได้เพียงพอ ตามความต้องการของตลาด       

              ด้าน นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอยางสีสุราช กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่  อำเภอยางสีสุราช จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกคลองดังกล่าวภายใต้การกำกับดูแลของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  ให้สามารถกักเก็บน้ำ ให้กับประชาชน จำนวน 393 คน 98 ครัวเรือน ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค เพื่อการเกษตร และการดำเนินกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองบัวแปะได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน จึงขอขอบคุณไปยังรัฐบาลที่ได้อนุมัติงบประมาณมาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวด้วย

สุจิตรา/ข่าว/จตุราภรณ์ – ภาพ

 โหลดภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1453061888215595&type=3