ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 7 จัดงาน “รณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพืชพันธุ์ดี” เพื่อลดต้นทุน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

วันที่ 21 ส.ค. 2563 )

จ.มหาสารคาม  ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 7 จัดงาน "รณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพืชพันธุ์ดี” เพื่อลดต้นทุน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

21-08-63  ที่ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม นายวิชัย ตู้แก้ว ผอ.กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ประธานในพิธีเปิดงาน "รณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพืชพันธุ์ดี” พร้อมด้วย นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน หัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมงาน โดยมีนายสามารถ พฤกษ์อุดม ผอ.ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม กล่าวรายงาน ถึงการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการภายในศูนย์ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการใช้นวัตกรรมทางการเกษตรแบบสมัยใหม่ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพืชพันธุ์ดีตามสายพันธุ์ต่างๆ ที่ศูนย์ฯดำเนินการอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ภารกิจหลักที่กรมส่งเสริมการเกษตร มอบให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ว่า ศูนย์ฯ มีบทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา พัฒนา วิจัย ทดสอบ ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชพันธุ์ดี วางแผนการผลิตพืชพันธุ์ดี ให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ผลิตพืชพันธุ์ดี เพื่อลดต้นทุน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและขยายกระจายพันธุ์พืช เพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรกรฝึกอาชีพด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชแก่เกษตรกรทั่วไปและผู้สนใจ ให้บริการข้อมูลข่าวสารวิชาการด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอื่นๆ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางจากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 400 ราย ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการงานของศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม ประกอบด้วย การเพาะเลี้ยงเนื้อเหยื่อ การใช้เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์และต้นพันธุ์ แจกเมล็ดพันธุ์พืชแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน คือบริษัท คูโบต้า จำกัด มหาสารคาม มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ Young Smart Farmer ของจังหวัดมหาสารคาม

ภาณุวัชร-ข่าว/อนิรุธ – ภาพ