ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายรัฐบาลและวาระจังหวัดมหาสารคามผ่านอาสาสมัครแรงงาน (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมหาสารคาม" รุ่นที่ 2

วันที่ 24 ส.ค. 2563 )

24 สิงหาคม 2563 ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมหาสารคาม" รุ่นที่ 2 โดยมี นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วม

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพ และเพื่อเป็นค่ายต้นแบบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 -31 สิงหาคม 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการคัดกรองจากศูนย์คัดกรองระดับอำเภอ จำนวน 108 คน

        นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพราะเป็นที่ทราบกันแล้วว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย มาตรการป้องกันยาเสพติด มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด และมาตรการบริหารจัดการ อย่างบูรณาการ ซึ่งกรอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 ให้ความสำคัญกับทั้ง 5 มาตรการ ประกอบกับจังหวัดมหาสารคามได้มีการขับเคลื่อนยุทธการมหาสารคามเมืองปลอดภัยยาเสพติด ซึ่งเป็นยุทธการหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวม เพื่อให้จังหวัดมหาสารคาม เป็นเมืองปลอดภัยจากยาเสพติด และ เอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/จตุราภรณ์ เชื้อวังคำ-ภาพ

 

ภาพเพิ่มเติม  https://web.facebook.com/media/set/?vanity=prd.sarakham&set=a.1502168163304967&_rdc=1&_rdr