อำเภอยางสีสุราช ร่วมกับ สโมสรไลออนส์มหาสารคาม แจกแว่นตาแก่ผู้ยากไร้ (27/10/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน เพื่อแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.ยางสีสุราช และอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม (26/10/2563) / จ.มหาสารคาม ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 (26/10/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ต.ค.63) (25/10/2563) / สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม จัดงาน “มหาไหมเมืองคาม” สนับสนุนและสืบสานภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย (24/10/2563) / จ.มหาสารคาม จัดงานแถลงข่าว สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ให้กลายเป็นแลนด์มารค์แหล่งท่องเที่ยว (24/10/2563) / จ.มหาสารคาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มนักศึกษาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย แสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติ (23/10/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
พระเทพศาสนาภิบาล ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯ ที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 16 ก.ย. 2563 )

พระเทพศาสนาภิบาล ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯ ที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

          16 กันยายน 2563 ที่วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง และคณะลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระครูวรกิจสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม พระครูสารกิจประยุต เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเมืองมหาสารคาม  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ มีคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ 

ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" โดยได้ส่งเสริมกิจกรรม การพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวพุทธ มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ สถานศึกษาและโรงเรียนศีล 5 ต้นแบบ ครบทุกอําเภอ มีที่ทําการกํานัน ผู้ใหญ่บ้านศีล 5 ครบทุกแห่งรวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรรักษาศีล 5 ที่สนับสนุนการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 784,449 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด และในปี 2563 จังหวัดมหาสารคามได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา รักษาศีล 5 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ร่วมแรงร่วมใจนำพาสังคมให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติต่อไป

ภาณุวัชร-ข่าว/อนิรุธ-ภาพ