อำเภอยางสีสุราช ร่วมกับ สโมสรไลออนส์มหาสารคาม แจกแว่นตาแก่ผู้ยากไร้ (27/10/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน เพื่อแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.ยางสีสุราช และอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม (26/10/2563) / จ.มหาสารคาม ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 (26/10/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ต.ค.63) (25/10/2563) / สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม จัดงาน “มหาไหมเมืองคาม” สนับสนุนและสืบสานภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย (24/10/2563) / จ.มหาสารคาม จัดงานแถลงข่าว สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ให้กลายเป็นแลนด์มารค์แหล่งท่องเที่ยว (24/10/2563) / จ.มหาสารคาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มนักศึกษาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย แสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติ (23/10/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

วันที่ 16 ก.ย. 2563 )

จ.มหาสารคาม พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

16 กันยายน 2563 ที่ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รอง ผวจ.มหาสารคาม ประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หัวข้อ การดำเนินการโครงการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัตจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประเด็นข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังในการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

สืบเนื่องจากจังหวัดมหาสารคามได้รับงบประมาณในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทาวทางแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

ดังนั้น จังหวัดจึงได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หัวข้อ การดำเนินการโครงการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประเด็นข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังในการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และอำเภอทุกอำเภอรวมทั้งสิ้นประมาณ 130  คน

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รอง ผวจ.มหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามยุทธสาสตร์ชาติ(พ.ศ.2563-2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก”ภาครัฐ ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยให้บุคลากรภาครัฐยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม รรวมทั้งภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น บุคลากรของส่วนราชการทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบงานตามแผนปฎิบัติราชการและผู้ปฎิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จึงจำเป็นต้องได้รับการเพิ่มทักษะองค์ความรู้ ให้มีความเป็นมืออาชีพสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาณุวัชร-ข่าว/อนิรุธ-ภาพ