อำเภอยางสีสุราช ร่วมกับ สโมสรไลออนส์มหาสารคาม แจกแว่นตาแก่ผู้ยากไร้ (27/10/2563) / ผู้ว่าฯ มหาสารคาม มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน เพื่อแก้ใขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.ยางสีสุราช และอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม (26/10/2563) / จ.มหาสารคาม ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 (26/10/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (25 ต.ค.63) (25/10/2563) / สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม จัดงาน “มหาไหมเมืองคาม” สนับสนุนและสืบสานภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย (24/10/2563) / จ.มหาสารคาม จัดงานแถลงข่าว สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ให้กลายเป็นแลนด์มารค์แหล่งท่องเที่ยว (24/10/2563) / จ.มหาสารคาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มนักศึกษาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย แสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติ (23/10/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 18 ก.ย. 2563 )

     จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั่นจอมศรี ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

     18-09-63 ที่โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั่นจอมศรี ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการได้ร่วมออกให้บริการประชาชน อาทิเช่น เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานขนส่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม และอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วม โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ มอบ ทุนการศึกษาและสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่เด็กและประชาชน อาทิเช่น คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุนและมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้กับคนชราชาย 50 คน หญิง 50 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุนๆละ 1,200 บาท สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม มอบพันธุ์ปลาแก่ตัวแทนราษฎร จำนวน 30,000 ตัว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหนังสือมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ แก่เกษตรกร และจัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล รวมทั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่ประชาชนอีกด้วย สำหรับโครงการจังหวัด เคลื่อนที่เป็นโครงการที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ รับทราบปัญหาอื่นในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง สำหรับสภาพปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านคือ 1.ศูนย์เรียนรู้กลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ มีพื้นที่โรงเรือนไม่เหมาะสมเพื่อผลิตน้ำตาลอ้อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน มีความต้องการให้ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โดยการก่อสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ 2. ปัญหาลำห้วยทรายตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี ต้องการขุดลอกลำห้วยทราย 3.อ่างเก็บน้ำบ้านโคกกลางตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปีได้ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแห้งแล้งซ้ำซากตลอดหลายปี

ภาณุวัชร-ข่าว/อนิรุธ-ภาพ