จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (03/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกให้บริการประชาชนชาว ต.ปอพาน อ.นาเชือก

วันที่ 21 ต.ค. 2563 )

จ.มหาสารคาม นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกให้บริการประชาชนชาว ต.ปอพาน อ.นาเชือก

          21 ตุลาคม 2563 ที่โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมีส่วนราชการในระดับจังหวัด และอำเภอ ออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน พร้อมรับฟังรายงานข้อมูลการดำเนินงานในท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน มอบชุดนักเรียนหญิงจาก สนง.ปภ.จ.มหาสารคาม จำนวน 50 ชุด มอบพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดให้แก่ตัวแทนราษฎร จำนวน 30,000 ตัว มอบหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ แก่เกษตรกร มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม จำนวน 100 ชุด และอุปกรณ์กีฬาจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม

          จากนั้น นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยจัดกิจกรรม ให้บริการแก่ประชาชน ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย หน่วยให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและสุขภาพจิตฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตามภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น งานบริการเกี่ยวกับที่ดิน งานให้คำปรึกษาเรื่องโยธา/ช่าง การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้ความรู้และให้บริการเกี่ยวกับกฎหมาย การเกษตร การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้สุนัขและแมว รวมทั้งการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าโอทอป โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ มีประชาชนจากตำบลปอพาน และตำบลใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

จตุราภรณ์ - ข่าว / อนิรุธ - ภาพ   ส.ปชส.มหาสารคาม

 

 ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prd.sarakham&set=a.1556067307915052