จ.มหาสารคาม จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อของแผ่นดิน” (03/12/2563) / จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโยนก้อนสมุนไพรจุลินทรีย์ (KM Ball) ฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองสมถวิล (03/12/2563) / จังหวัดมหาสารคามประชุมคณะกรรมการ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (03/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (2 ธ.ค.63) (02/12/2563) / จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันดินโลกปี 2563 รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (02/12/2563) / จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (02/12/2563) / สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม(1 ธ.ค.63) (01/12/2563) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคามประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5)

วันที่ 23 ต.ค. 2563 )

จ.มหาสารคามประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5)

                วันที่ 23 ตุลาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีคณะข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดมหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี

               ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถ เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ไพร่ฟ้าประชากรทั่วขอบขัณฑสีมาพระราชอาณาจักร อีกทั้งทรงมีพระราชจริยวัตรอันเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันสูงยิ่ง สร้างความร่มเย็นแก่พสกนิกรและความเจริญรุ่งเรืองมายังประเทศชาติ สำหรับในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเริ่มวางพวงมาลาเป็นอันดับแรก แล้วให้ส่วนราชการและภาคเอกชน/ประชาชน/สถาบันการศึกษาในจังหวัดเริ่มวางพวงมาลาตามลำดับจนเสร็จสิ้น หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 เป็นอันเสร็จพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ขึ้นของทุกปี  ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุด และทำให้ชาวไทยได้ปลดปล่อยอิสระแรงงาน ซึ่งถือเป็นการให้ชีวิตใหม่ต่อประชาราษฎร์ คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

ภาณุวัชร-ข่าว/อนิรุธ-ภาพ