สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (23 ม.ค.64) (23/01/2564) / ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสราคาม มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

วันที่ 27 พ.ย. 2563 )

จ.มหาสราคาม มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

          27 พ.ย. 2563 ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้ที่มีผลงานเด่นด้านการปลูกผักสวนครัวในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการปลูกพืชผักสวนครัวดีเยี่ยมขยายผลจากครัวเรือนสู่ชุมชน รวมทั้งเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม  

          นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภาวะขาดแคลนอาหาร ส่งเสริมบทบาทของสตรีในการดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวภายใต้วิกฤต จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาแปลงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน โดยรณรงค์ให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ ปลูกผักสวนครัว แลกเปลี่ยนแบ่งปันพืชผักสวนครัวซึ่งกันและกัน นำไปสู่การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน และกำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัวดีเด่น เพื่อสร้างต้นแบบ  ด้านการปลูกผักสวนครัวในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการปลูกพืชผักสวนครัวดีเยี่ยมขยายผลจากครัวเรือนสู่ชุมชน และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่กลไกการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ที่มีผลงานดีเด่นทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1. ครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัวดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นางหนูปอน ทับภูตา บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัวดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 3. คลิปวีดีโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด  ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 

จตุราภรณ์ - ข่าว / นัฐวัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ – ภาพ         ส.ปชส.มหาสารคาม