สถานการณ์ covid-19 จ.มหาสารคาม (23 ม.ค.64) (23/01/2564) / ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 3/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22/01/2564) / สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(22 ม.ค.64) (22/01/2564) / คลังจังหวัดมหาสารคาม นำร่องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในบ้านพักข้าราชการ ใช้บริเวณพื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง สู้โควิด-19 (22/01/2564) / ครูโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ อ.โกสุมพิสัย สุดเฮง เลือกสลากกาชาด 2 ใบ เป็นคนสุดท้ายรับโชครางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYOTA 4 ประตู (22/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 (22/01/2564) / จังหวัดมหาสารคามคลายล็อค สถานศึกษา 22 มกราคม 64 เป็นต้นไป (21/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 4)

วันที่ 1 ธ.ค. 2563 )

ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 4) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

      ราคาประกัน   1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                       ตันละ 12,100.53  บาท

                             2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่       ตันละ 11.951.04  บาท

                             3.ข้าวเปลือกเจ้า                                ตันละ   9,122.47  บาท

                             4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                     ตันละ   9,960.97  บาท

                             5.ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ 11,066.61  บาท

      ราคาชดเชย    1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                       ตันละ  2,899.43  บาท

                             2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่              ตันละ  2,048.96  บาท

                             3.ข้าวเปลือกเจ้า                                ตันละ     877.53  บาท

                             4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                     ตันละ   1,039.03  บาท

                             5.ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ     933.39   บาท