สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(19 ม.ค.64) (19/01/2564) / ผู้ว่าฯมหาสารคามกำชับ สถานที่สำคัญต่างๆ หากถูกทำลาย จะเร่งสืบสวนหาผู้กระทำผิดมาลงโทษทันที (19/01/2564) / เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ขอบคุณไทยที่ดูแลแรงงานฯ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (18/01/2564) / สถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม(18 ม.ค.64) (18/01/2564) / พสกนิกร จ.มหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร (18/01/2564) / จ.มหาสารคาม จัดพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถี "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (18/01/2564) / ผลการออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ จ.มหาสารคาม ประจำปี 2564 (17/01/2564) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
จ.มหาสารคาม ติวเข้ม.!.วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

วันที่ 2 ธ.ค. 2563 )

2 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด การอบรมให้ความรู้วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้วิทยากรอำเภอมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โดยมีวิทยากรอำเภอเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  201 คน

นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับการเลือกตั้งครั้งที่อยู่ ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ดังนั้น การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมายภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ดังนั้นทุกท่าน ณ ที่นี้จึงเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ให้ประสบความสำเร็จ และผลการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของประชาชน

ด้าน นายแสวง สำราญดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวังมหาสารคาม กล่าวว่า การอบรมวิทยากรอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยากรอำเภอมี ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยดำเนินการผ่านรูปแบบของการอบรม 2 รูปแบบ ประกอบด้วยรูปแบบที่ 1 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รูปแบบที่ 2 การฝึกปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ฐานที่ 2 การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน และการรายงานผลคะแนน ฐานที่ 3 การจัดทำ และตรวจสอบแบบพิมพ์

 

วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/ศุภลักษณ์,กุลจิรา-ภาพ           ส.ปชส.มหาสารคาม