ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 8 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

           นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงกลาโหมจะทำการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกทหารของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกองทัพบกจะเรียกทหารกองหนุน ซึ่งมีภูมิลำเนาทหารในเขตพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้ารับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่เดือนมกราคา ๒๕๖๐ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
            จึงขอความร่วมมือนายจ้างในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ เมื่อลูกจ้างได้รับคำสั่งเรียกพล (ตพ.๑๗) หรือหมายเรียก (ตพ.๑๓) ให้ลูกจ้างนำคำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพลนั้นไปแสดงต่อนายจ้างพร้อมทั้งขออนุญาตลาหยุดงาน โดยให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหารเท่าค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินหกสิบวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น๑ โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๓๕ ในวันและเวลาราชการ
 *************************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร