ข่าวประชาสัมพันธ์
กสจ. แจ้งกำหนดการจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กสจ. ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

วันที่ 9 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

            นายวิสิฐา ตั้งจิตนบ ผู้จัดงานสำนักงาน กสจ. เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันเงินออมให้แก่ลูกจ้างประจำได้มีเงินไว้ใช้เมื่ออกจากราชการ หรือเมื่อพ้นวัยทำงาน และเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัว หากสมาชิกเสียชีวิต ซึ่งคณะกรรมการ กสจ.ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการและผู้แทนฝ่ายสมาชิก ปัจจุบัน กสจ.มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น ๙๗,๘๐๕ ราย และส่วนราชการที่นำส่งเงินเข้ากองทุน จำนวน ๑,๗๗๔ แห่ง
             จึงขอเชิญชวน ลูกจ้างประจำในส่วนราชการที่เป็นสมาชิก กสจ. หรือไม่เป็น กสจ. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของการเป็นสมาชิก กสจ. รวมถึงการชี้แจงผลการดำเนินงานของ กสจ. ที่ผ่านมา ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร สอบถามเพิ่มเติม ที่ ประชาสัมพันธ์ กสจ. โทร ๐๙๙ – ๐๔๖ – ๑๕๖๒ (นางสาวเอกจิตรา แสงครุฑ)
 
*************************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร