ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

วันที่ 9 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

            
         นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๐ ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพในโรงเรียน / สถาบันการศึกษา และชุมชน/องค์กร อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติ ในการปฏิรูปประเทศ
           จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านทางอีเมล์ democinnovation@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เลขที่ ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th/innovation สอบถามเพิ่มเติม ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ – ๖ , ๒๒ // ๑๗๔๓
*************************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร