ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี

วันที่ 9 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

            นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๐ ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
            จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ทางไปรษณีย์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ เลขที่ ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า” สอบถามเพิ่มเติม ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ – ๖
            อ่าน ประกาศ ฯ เพิ่มเติม ที่ https://drive.google.com/open?id=0Bzwjylv91fsBWGE1RnZRd0ZZM0U
 
*************************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร