ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผย กระทรวงพาณิชย์ดันโครงการ “โรงสี ๔.๐” สู่การค้าข้าวยุคใหม่

วันที่ 9 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

           นางนภัสสรณ์ บุญภาย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จะจัดการอบรมหลักสูตร "โรงสี ๔.๐ มองนอกกรอบสู่การค้าข้าวยุคใหม่” ขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวม ๔ รุ่น ใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก ภาคกลาง ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงสีสามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและขยายไปทำกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้าว เช่น สามารถขายข้าวด้วยตนเองหรือขายข้าวไปยังตลาดต่างประเทศ และมีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว ซึ่งเนื้อหาการอบรมจะประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญ อาทิ การสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการค้าข้าวผ่านระบบ Online รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการส่งออกข้าวทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
            ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โทร ๐๒ – ๕๐๗ – ๖๑๘๓ หรือ ๐๒ – ๕๐๗ – ๕๘๙๗ สายด่วน ๑๕๖๙
*************************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร