ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

วันที่ 14 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

         นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปหัวข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
           ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกองกลาง สป www.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานประจำ” หัวข้อย่อย "หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่ง มท./สป.” หรืออีกช่องทางหนึ่งได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B-BmFsz6OZmdZzJvb1ltSUo1TkE
*******************************
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร