ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมเจ้าท่า ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 20 มี.ค. 2560 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

          นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม เปิดเผยว่า ตามที่กรมเจ้าท่า ได้มีพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
           สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม จึงส่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมา เพื่อได้รับทราบและนำไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจากในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน (ขออนุญาตดูดทราย) และในทุกปีจะประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำ ตลอดจนเกิดการทับถมของดิน กรวดและทราย ทำให้สันดอนทรายปิดร่องน้ำทางเรือเดินและตื้นเขิน บริเวณโรงสูบน้ำ ทั้งของประปา และโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม รวมทั้งการบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อประกอบร้านอาหาร การเกษตร ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ
           อ่านพรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) ที่ https://drive.google.com/open?id=๐B๔BzmRwav_blSW๕FSDBabk๑lQmM และข่าวประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มเติม ที่ https://drive.google.com/open?id=๐B๔BzmRwav_bleGoxeElJdmt๖ZjA