ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ภาพข่าววีดีโอ
สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 5 ต.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 99 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร


........