ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจาก สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 260 เรื่องสิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน

วันที่ 13 มี.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

          นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผลว่า สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 260 และเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องสิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสวนา "เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน” เพื่อให้ลูกจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล ได้ทราบถึงทะเบียนการบริหารอัตรากำลังของลูกจ้างส่วนราชการ ให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง กระทรงการคลัง ได้รู้เรื่องกองทุน กสจ. ในทุกมิติที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุน กสจ. และเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฯ เพื่อแจ้งให้ทราบสมาชิกดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามข้อบังคับของสมาคมฯ

          โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน คนละ 600 บาท วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง บัญชีเลขที่ 063-0-01920-0 ซื่อบัญชี สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จากนั้นนำส่งสำเนาการโอนเงินมายังโทรสารหมายเลข 02-356-0733 02-149-5657 และ 02-282-5675 รับจำนวน 500 ท่าน ปิดรับการโอนเงินผ่านระบบ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561

          จังหวัดมุกดาหารจึง ขอประชาสัมพันธ์ลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือนทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 260 ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน