ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประเทศจีน

วันที่ 14 มี.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

        ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ว่ามหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดของมหาวิทยลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ การจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทาง ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 จำนวน 3 ทุน

        ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้นสุดท้ายของระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำว่า 3.00 ร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่น ปัจจุบันไม่ศึกษา หรือทำงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

          ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียด เพิ่มเติมในการประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ในเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th