ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 5 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา

วันที่ 16 มี.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

      นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค 5) ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา เพื่อเข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร  อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้าง หรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงานพ้น 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ เดือนละ 4,000 บาท ระยะเวลาในการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด เลขานุการ พณิชการ หรือบริหารจัดการ มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

      ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://goo.gl/S7htaY  หรือ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3 เบอร์ติดต่อ 04 261 1600