ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2561

วันที่ 19 มี.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

          นางวรจิตร์ ปัญญาดี คลังจังหวัดมุกดาร เปิดเผลว่า กรมบัญชีกลางได้จัดทำวารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2561 ราย 2 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ด้านการคลัง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบภายใน กฎหมายและระเบียบ ต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 

          สำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ สนใจสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง เพื่อประโยชน์ ในราชการ โดยมีค่าสมัคร 390 บาทต่อปี หากหน่วยงานหรือผู้มีความประสงค์ที่จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/5zub2c สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-42611502 ต่อ 315