ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหารจัดทำโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 พ.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังกวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหารจัดทำโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการผลิตข้อมูลสถิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารของจังหวัดนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลชีวิดความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความสุข การเรียนรู้ และวัฒนธรรม  และเพื่อให้ภาครับมีข้อมูลในการดำเนินนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน