ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยนำรายได้จากการประมูลทะเบียนเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 7 พ.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

นายไกรสร  แจ่มหอม รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เตรียมนำเงินรายได้จาการประมูลทะเบียนรถเลขสวยช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยอุปกรณ์ที่จัดสรรได้แก่ รถเข็นไฟฟ้า ไม้ค้ำยัน แขน-ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการและอุปกรณ์อื่นที่คณะอนุกรรมการกำหนด   

    รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2561 กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้เตรียมจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางรถทางถนนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาการใช้รถใช้ถนน และไม่เคยได้รับความชวยเหลือจาก กปถ. มาก่อนหรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกิน 3 ปี โดยสามารถยืนคำขอตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561  ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร หรือติดต่อที่หมายเลข 0-4261-3029 หรือ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 0-2271-8706 หรือ call center โทร 1584 หรือเว็บไซต์ www.roadsafefund.com