ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร บุรฉัตร เปิดรับสมัครคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตร บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม

วันที่ 7 พ.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร บุรฉัตร จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล"หม่อมงามจิตร บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงาน"วันหม่อมงามจิตร บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โดยกราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เสด็จทรงเป็นประธาน เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตร บุรฉัตร ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภทที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mukdahan.go.th หรือโทร 0-4261-1330