ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานท่องเทียวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 8 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

   นายสุรพล  มิงชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,944,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี้หมื่นสี่พันบาทถ้วน ตามรายการ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ซึ่งผู้ที่ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังนี้ อาทิ มีความสามารถทางกฎหมาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานรัฐ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงาน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกำหนด เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มี่อาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ และผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

    ผู้สนใจสามารดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th หรือ http://www.mots.go.th/mukdahan หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042 611 306 ในวันและเวลาราชการ