ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร รณรงค์เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

วันที่ 11 พ.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

       นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นหน่วยงานต้นแบบในการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมมือกับสมาคมภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ประกอบการน้ำดื่มไทย เนื่องจากแคปซีลไม่มีความจำเป็น แพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมได้ง่าย และย่อยสลายได้ยากจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำหากลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งแคปซีลก่อให้เกิดขยะ พลาสติกมากถึง 520 ตันต่อปี โดยผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงผลกระทบและสมัครใจที่จะร่วมกันเลิกใช้แคปซีล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

      สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารพิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปไปตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้ดำเนินการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีแคปซีล ในการจัดประชุมหรือการจัดงานอื่นใดที่มีความจำเป็นต้องให้บริการแก่ผู้ร่วมงานด้วยน้ำดื่มบรรจุขวด รวมทั้งการจัดจำหน่าย ของร้านค้าสวัสดิการภายในในงาน หากหน่วยงานมีการผลิตหรือสั่งผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ขอความร่วมมือให้ผลิตหรือสั่งผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดโดยไม่มีแคปซีล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจประเด็น "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล” ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน