ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ส.2540

วันที่ 16 พ.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ส.2540