ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำบริการเข้าตลาด ราคาสินค้าเกษตรและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับทราบ และใช้ประกอบในการตัดสินใจในการผลิตและซื้อขายสินค้า

วันที่ 18 พ.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

นางสาวศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำบริการเข้าตลาด ราคาสินค้าเกษตรและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับทราบ และใช้ประกอบในการตัดสินใจในการผลิตและซื้อขายสินค้า รายการสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวทางด้านราคาอาทิ มันสำปะหลัง ยางพารา ผักสด และน้ำมันเบนซินทุกชนิด