ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำแนวทางการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าบำรุงพรรคการเมือง

วันที่ 24 พ.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

นายอุทิน สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำแนวทางการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าบำรุงพรรคการเมืองสำหรับสมาชิกพรรคการเมือง ตามมาตรา 15 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และข้อ 13 วรรคห้า ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560