ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้อนไม้เพื่อแผ่นดิน ปี พ.ศ.2561

วันที่ 28 พ.ค. 2561 )
สุภาวดี อัมไพพันธ์ ส.ปชส.มุกดาหาร

       ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหารกำหนดจัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณพื่นที่ป่าชุมชนตำบลบ้านโคก (ป่าภูขวาง) อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสถวายความจงรักภัคดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้พระราชทานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนชาวมุกดาหารร่วมกัน ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น โดยการปลูกต้นไม่ในพื้นที่เสื่อมโทรม ที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินกรรมสิทธิ์ สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน และในชุมชนต่างๆ

      ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถประสานและติดต่อขอรับการสนับสนุนกล้าไม่เพื่อนำไปปลูกตามโครงการได้ที่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร บ้านคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร  โทร 084-0349455 , 081-2628172  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง โทร 081-5479890 และที่โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยแคน-ห้วยไร่-ห้วยขาหน้า บ้านสงเปือยเหนือ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร โทร 083-3878251

       จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชนจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561