ae6957ca22fc7a475280ecbb777cb584.gif
........
คำสั่งเส้นคั่นทางแนวนอน

ข่าวประกวดราคา
นิคมสหกรณ์ดงเย็น มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 23 คน)
เนตรนภา วงศ์ษา ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว

นายวิรัตน์  ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าจังหวัดมุกดาหารมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยนิคมสหกรณ์ดงเย็น  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  250,800.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)


........